Warto wiedzieć

Co to jest OC?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na wypadek zdarzeń drogowych. Ma ono na celu ochronę osób poszkodowanych i ich mienia oraz przeniesienie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy kierowcy na towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Mój samochód stoi nieużywany. Czy muszę wykupić OC?

Tak. Obowiązek zakupu OC nakłada na kierowców pochodząca z 22 maja 2003 roku ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z zakupu OC zwolnione są wyłącznie osoby, które wyrejestrowały swój pojazd w momencie sprzedaży lub … Czytaj więcej...

Jaka kara czeka mnie za brak OC?

Brak aktualnego ubezpieczenia OC skutkuje dotkliwymi karami finansowymi. Obecnie wynoszą one: 3360 zł, gdy przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni, 1680 zł, gdy przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni, 670 zł, gdy przerwa w ubezpieczeniu wynosi … Czytaj więcej...

Kiedy umowa OC odnowi się automatycznie?

Do automatycznego odnowienia się umowy OC dochodzi w momencie, kiedy właściciel pojazdu nie złoży wypowiedzenia umowy OC, a składka za poprzedni okres ubezpieczenia została opłacona w całości lub opłacone zostały wszystkie raty składki.

Sprzedałem samochód. Czy muszę to zgłaszać?

Na nabywcy spoczywa obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu w terminie do 14 dni od dnia zbycia pojazdu. Informację przekazać można w formie pisemnej wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, fakturą lub umową darowizny.

Kiedy i na jakich zasadach przysługuje zwrot składki OC?

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przysługuje kierowcom w przypadku wyrejestrowania pojazdu (przy kasacji lub wywozie z kraju) bądź wypowiedzenia umowy przez kupującego samochód od sprzedawcy. W takiej sytuacji sprzedającemu przysługuje zwrot składki w terminie 14 dni od … Czytaj więcej...

Co to jest OWU?

Pod pojęciem OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, kryje się zbiór ogólnych zasad zawierania umów, składania wypowiedzeń i pisemnych oświadczeń oraz zakres przysługującej ochrony ubezpieczeniowej.

Jak mogę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

W przypadku szkody, jeszcze przed kontaktem z towarzystwem ubezpieczeniowym należy sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Powinny znaleźć się w nim takie informacje, jak: dane osobowe uczestników kolizji, dane z polisy sprawcy, dane ewentualnych świadków kolizji, dokładny opis zdarzenia oraz podpisy … Czytaj więcej...

Sprawca szkody nie ma OC. Co wtedy?

Likwidacji szkody w przypadku braku ubezpieczenia OC przez sprawcę odbywa się poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które posiada w swojej ofercie OC komunikacyjne, ma obowiązek przekazywania części składek na UFG. Z tych środków pokrywane są roszczenia w sytuacji, … Czytaj więcej...

Kiedy moje ubezpieczenie nie działa?

Są takie sytuacje, kiedy mimo wykupionego OC ubezpieczyciel nie wypłaci nam ubezpieczenia. Z koniecznością pokrycia kosztów szkody z własnej kieszeni powinni liczyć się kierowcy, którzy: nie posiadają ważnego przeglądu rejestracyjnego, prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, uciekli … Czytaj więcej...